ΑΔΑ: ΒΙΨΗΟΡ0Ρ-ΘΞ5 – Θέμα: Περί της συμμετοχής του Δ.Λ.Τ.Μ. ως υπεργολάβος της SINGULAR LOGIC στο ερευνητικό πρόγραμμα C.Y.S.M.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2014 14:09:32

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ0Ρ-Α22 – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝ/ΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. ΑΡ.ΑΠΟΦ. 62/2013

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2013 09:48:25

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-Λ5Λ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Κουσαθανά Ιωάννη για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον αδιαμόρφωτο χώρο, πίσω από την περιοχή Σεγκεν, στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 10:30:06

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΟΡ0Ρ-79Η – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Προδρόμου Ανδροκλή για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την άσκηση στάσιμου εμπορίου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/03/2013 09:14:26

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-46Θ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Ξυδάκη Δημήτριου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον δίπλα από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 13:26:59

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΟΡ0Ρ-8ΜΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Μονογυιού Απόστολου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στον δίπλα από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., στο νέο λιμάνι Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/03/2013 13:16:11

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΟΡ0Ρ-ΛΚ5 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μπλοκ είσπραξης λιμενικών τελών, τελών χρήσης λιμένα και είσπραξης λιμενικών δικαιωμάτων, προϋπολογισμού 936,12 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2013 09:40:44

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΟΡ0Ρ-0Ν9 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου», προϋπολογισμού 89,30 ευρώ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/05/2013 11:29:36