Διευκρινίσεις που αφορούν τη διακήρυξη: Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγαζόμενου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Τούρλου Μυκόνου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως αναψυκτήριου

Διευκρινίσεις που αφορούν τη διακήρυξη: Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στεγαζόμενου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα Τούρλου Μυκόνου με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως αναψυκτήριου Διευκρινίσεις 1/3 Download [102.26 KB] Διευκρινίσεις…

Δ.Σ. 09 – 09/05/2008

Απόφαση 48η  «Περί εγκρίσεως αποτελέσματος του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου – Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας των λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου και η…

Δ.Σ. 06 – 21/04/2008

  Απόφαση 33η: «Περί καταρτίσεως όρων διακήρυξης δημοπρασίας διενέργειας ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου – Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας των λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-113  «Έγκριση μελέτης προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS (International ship port Facilities)». ΑΠΟΦΑΣΗ 15-114  «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια δεξαμενών αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την ΚΥΑ…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-109  «Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2008» ΑΠΟΦΑΣΗ 13-110  «Ορισμός Τεχνικού Ασφαλείας για την υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου» ΑΠΟΦΑΣΗ 13-111  «Περί της καταχώρησης στον ταξιδιωτικό οδηγό ACE…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 12

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-95  «Έγκριση μελέτης κατασκευής εγκάρσιου βραχίονα πρόσδεσης σκαφών στον Νότιο μώλο Παλαιού Λιμένα Μυκόνου.» ΑΠΟΦΑΣΗ 12-96  «Ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων του Παλαιού Λιμένα…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 11

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-74  «Ενημέρωση και Υπογραφή της Σύμβασης παραλαβής Λυμάτων» ΑΠΟΦΑΣΗ 11-76  «Περί της απ ευθείας ανάθεσης εργασιών συντήρησης του Πυροσβεστικού και Πιεστικού Συστήματος στον Νέο Λιμένα Τούρλου» ΑΠΟΦΑΣΗ 11-77  «Περί…