ΑΔΑ: ΒΕΑΤΟΡ0Ρ-94Σ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως μελέτης προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ.Μ. και της παραπομπής της στο Δήμο Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2013 10:48:47

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΟΡ0Ρ-Φ5Χ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ζαφειρόπουλου Δημήτριου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2013 στην προβλήτα του Πλατύ Γιαλού

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 01/03/2013 09:24:49

ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΟΡ0Ρ-Δ9Η – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο της Στεφάνου Σιμόνας του Αναστασίου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΥΕ Καθαρ. Εξωτ. Κοιν. Χώρων

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/07/2013 14:12:13

ΑΔΑ: ΒΛΩ7ΟΡ0Ρ-4ΝΨ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος προϋπολογισμού 999,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/08/2013 10:25:49

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΟΡ0Ρ-Ι6Α – Θέμα: ΧΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/12/2013 12:34:25

ΑΔΑ: ΒΛΩΝΟΡ0Ρ-Ζ20 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της Κοιν/ξιας Μυκόνου Δήλου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση οικίσκου στον νέο λιμένα Τούρλου Μυκόνου

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/08/2013 10:46:20

ΑΔΑ: ΒΛ46ΟΡ0Ρ-7ΩΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Γ.ΚΑΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών και τουριστικών εκθετηρίων.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2013 10:51:13

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 – Θέμα: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2013 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/03/2013 14:36:15