Δευ-Παρ. 08:00-16:00

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου ιδρύθηκε το 2003 σύμφωνα με τα ακόλουθα Προεδρικά Διατάγματα και Αποφάσεις του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας :

Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».

Την υπ’ αριθμ. 12011/2003 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων».

Το υπ΄αριθμ ΦΕΚ 1847Β΄/11-12-03 (τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 4453/04 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), στο οποίο καθορίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων».

Οι αρμοδιότητες του φορέα έχουν ως εξής:

 

Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.

Τήρηση αρχείου νομικών υποθέσεων.
Παράσταση και προάσπιση των συμφερόντων του ΔΛΤΜ στα δικαστήρια.
Η γνωμοδότηση για θέματα νομικής φύσεως.
Η νομική επεξεργασία συμβάσεων.

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο χειρισμός όλων των θεμάτων διοικητικής φύσεως.
Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αναφέρονται στην πρόσληψη προσωπικού, παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας, ενημέρωση ατομικών φακέλων, άδειες συντάξεις κλπ.
Επιμέλεια παραλαβής πρωτοκόλλησης εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση.
Γραμματειακή υποστήριξη , αναπαραγωγή εντύπων, δακτυλογράφηση, τηλεφωνικό κέντρο.
Η μέριμνα για την φύλαξη – συντήρηση των κτιριακών εγκαταστασεων, καθαριότητα κλπ.
Η μέριμνα για έγκαιρη εξέταση των παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες και η έγκυρη πληροφόρηση τους σε θέματα που τους αφορούν.
Η μέριμνα για την κατάρτιση – τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού και η παρακολούθηση εκτέλεσης του.
Η σύνταξη ετήσιου απολογισμού – ισολογισμού.
Η διαχείριση κάθε δαπάνης καθώς και η εκκαθάριση αποδοχών και αποζημιώσεων προσωπικού.
Η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου και η πληρωμή κάθε υποχρέωσης του Λιμενικού ταμείου.

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Γραφείο Προγραμματισμού – Μελετών – Επίβλεψης.

Η εκπόνηση του προγράμματος ανάπτυξης των εγκαταστασεων των χώρων δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.
Ο χειρισμός των θεμάτων, που αφορούν τις ζώνες λιμένα καθώς και θεμάτων ρυμοτομίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων.
Η εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών έργων υποδομής και κτιρίων.
Η αποτύπωση των έργων και εγκαταστασεων του λιμένα.
Η λειτουργία σχεδιαστηρίου.
Η δημοπράτηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, λειτουργία, παραλαβή, συντήρηση, ανακαίνιση και επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστασεων του Λιμενικού Ταμείου.
Η εκτέλεση μικρών έργων με αυτεπιστασία.
Η επιμέλεια του πρασίνου στις περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου.
Η εκπόνηση κανονισμών χρήσης των έργων και εγκαταστασεων του Λιμενικού Ταμείου.
Η τήρηση και ενημέρωση αρχείου έργων.

Γραφείο Ηλεκτρομηχ/κων Έργων και Συντήρησης Μηχανημάτων.

Η εκπόνηση προγράμματος και μελετών ανάπτυξης και ανανέωσης ηλεκτρομαγνητικού εξοπλισμού.
Η μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, πλωτών μέσων και κάθε φύσεως ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Η μελέτη και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών.
Η επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστασεων μηχανημάτων και πλωτών μέσων και η τήρηση αυτών σε ετοιμότητα διάθεσης.
Η διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών
Η τήρηση μητρώου και αρχείου ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εκτός συστημάτων πληροφορικής που ανήκει στο τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών υπηρεσιών και κόστους αυτών.

Γραφείο καθαριότητας

Η μέριμνα για την καθαριότητα και ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων, χερσαία και θαλάσσια ζώνη αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου.