Απόφαση 105/2022: Περί της εγκρίσεως της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και Συντήρηση Πλακοστρώσεων Παλαιού Λιμένα Μυκόνου (Φάση Γ’)» , προϋπολογισμού 123.938,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 104/2022: Περί της Έγκρισης 1ου Πρακτικού “Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας για Λιμάνια – Συστήματος παρακ ολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων – Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020”

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download