Απόφαση 71/2024: Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού σκαφών στην εξομοιούμενη Χερσαία & Θαλάσσια Ζώνη Ορνού Μυκόνου

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε ότι το Σώμα βρίσκεται σε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στους παρευρισκόμενους…