ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ

Δημόσια Διαβούλευση - Σχόλια Δυνητικών Προμηθευτών

Σχόλια της εταιρείας SHIBATAFENDERTEAM

Σχόλια εταιρίας ShipSafe LTD

Σχόλια εταιρίας ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

Σχόλια εταιρίας ΚΑΤΡΑΔΗΣ ΒΕΠ ΑΕ

Σχόλια εταιρίας Diomar LTD

ΣΧΕΔΙΑ

Οι πολίτες οι οποίοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην δημόσια διαβούλευση προμήθειας προσκρουστήρων, παρακαλούμε να στείλουν σχόλια και παρατηρήσεις στο info@mykonosports.gr, μέχρι τις 25/01/2019