ΑΔΑ: ΩΞΨΜΟΡ0Ρ-Η0Θ – Θέμα: Περί της προσφυγής του Δ.Λ.Τ.Μ. ενώπιον της ειδικής επιτροπής άρθρου 152 Ν.3463/06, κατά της υπ΄ αρ. πρωτ. 85322/02-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία ακυρώνει την απόφαση Δ.Σ 108/2015 του Δ.Λ.Τ.Μ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/12/2015 14:48:40

Leave Comment

Your email address will not be published.