ΑΔΑ: 72ΓΨΟΡ0Ρ-3ΔΡ – Θέμα: Περί της αίτησης του Κουσαθανά Παναγιώτη για την υδροδότηση και ρευματοδότηση του Ρ/Κ ‘’Armadore I’’, στον Νέο Λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2015 10:38:20

Απόφαση 158/2015: Περί της πρ οσφυγής του Δ.Λ.Τ.Μ. ενώπιον της ειδικής επιτροπής άρθρου 152 Ν.3463/06, κατά της υπ ́ αρ. πρωτ. 85322/02 – 12 – 2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία ακυρώνει την απόφαση Δ.Σ 108/2015 του Δ.Λ.Τ.Μ.

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

ΑΔΑ: Ω29ΖΟΡ0Ρ-ΝΨΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Βιγλιάρης- Νάζος Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/03/2015 09:44:01

ΑΔΑ: ΨΨΓΤΟΡ0Ρ-0Ξ5 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Η δημιουργία της χερσαίας ζώνης λιμένα διαδικασία καθορισμού – τροποποίηση – εξομοίωση, η έννοια του κοινόχρηστου στη χερσαία ζώνη λιμένα διαχείριση – παραχωρήσεις χώρων της ζώνης λιμένα».

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2015 15:14:44