Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου 21 Μαΐου 2008

1.Περί της Απ΄ ευθείας Ανάθεσης με διαπραγμάτευση για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας των λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου».
2.Εξέταση Αιτήσεων, Εγγράφων κ.τ.λ