Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου 18 Ιαν 2008

1.Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων και προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2008 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
2.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008.
3.Έγκριση πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: Συντήρηση αποκατάστασης βατότητας τμήματος του νέου λιμένα και του δρόμου πρόσβασης σε αυτών.
4.Ανάθεση μελέτης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ για τον εξοπλισμό Ασφαλείας Λιμένων και την Φύλαξη αυτών.
5.Περί προσλήψεως Τακτικού Προσωπικού, για τη στελέχωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
6.Εξέταση Αιτήσεων, Εγγράφων κ.τ.λ