Τεχνική Έκθεση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

——————————

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου

Tαχ. Κώδικας: 84600

FAX:22890/28934

Τηλ: 22890/28933/5

E-Mail: info@mykonosports.gr

Web: www.mykonosports.gr

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάσεων για την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός των λιμενικών ζωνών και κτιρίων του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. Η συνεργασία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου με τον ηλεκτρολόγο κρίνεται άμεσα και αναγκαία, διότι οι δύο ηλεκτρολόγοι που είχαν διορισθεί στην υπηρεσία μας πλέον δεν ασκούν τα καθήκοντά τους. Ο πρώτος βρίσκεται με άδεια άνευ αποδοχών στο εξωτερικό και ο δεύτερος παραιτήθηκε βάσει του ΦΕΚ 525 Γ’/20-05-2013.

Ο Ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα μεριμνά για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και των κτιριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, στα πλαίσια αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν στον ηλεκτροφωτισμό των λιμενικών ζωνών Μυκόνου και στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ.Μ.
Κατά συνέπεια η παροχή υπηρεσίας ενός (1) ατόμου ως ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη με σύμβαση παροχής υπηρεσίας έως ένα έτος κρίνεται υποχρεωτική για την ασφάλεια των επιβατών και επισκεπτών στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ.Μ. Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €13.362,00 (δέκα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά, ολογράφως), πλέον του Φ.Π.Α. Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. για το 2014, την αμοιβή των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών με εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και την ετοιμότητα να ανταποκριθεί άμεσα και κατά τις νυχτερινές ώρες σε περίπτωση βλάβης
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με Κ.Α 00.6117.0004 «Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Η εργασία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», του αρ. 83 του Ν.2362/1995, της ) Την ΥΑ με αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β/11-08-2010) και των τροποποιήσεών τους.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μύκονος, ……../12/2014
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΜΥΚΟΝΟΣ, 15-12-2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Hλεκτρολόγοι Eγκαταστάτες, όπως καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά τους, όπως απαιτείται από την θεωρημένη μελέτη του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, μέχρι την Δευτέρα 22/12/2014 και ώρα 15:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, που βρίσκονται στο Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου, Μύκονος 84600, Τηλ. 22890-28933/28935 Φαξ: 22890-28934.

Πληροφορίες για τις προσφορές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 22890-28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.mykonoports.gr

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ