Απόφαση 173/2022: Περί έγκρισης απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου – Δήλου, μέσω του άρθρου 32 περ. γ της παρ.2 του Ν. 4412/2016»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 171/2022: Περί της Έγκρισης 1ου, 2ου και 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 170/2022: Περί της έγκρισης του 6ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS στην περιοχή Schengen του Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 166/2022: Περί έγκρισης υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου και νέας μελέτης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου» και κωδικό ΟΠΣ «5021497» ,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 167/2022: Περί έγκρισης υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου και νέας μελέτης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Συστήματος Προσκρουστήρων Λιμένα Μυκόνου» και κωδικό ΟΠΣ «5021497», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download