Απόφαση 158/2015: Περί της πρ οσφυγής του Δ.Λ.Τ.Μ. ενώπιον της ειδικής επιτροπής άρθρου 152 Ν.3463/06, κατά της υπ ́ αρ. πρωτ. 85322/02 – 12 – 2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία ακυρώνει την απόφαση Δ.Σ 108/2015 του Δ.Λ.Τ.Μ.

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 152/2015: Περί τ ης αιτήσεως της Σκαγιάς – Γαλούνης Πετρούλας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση ξύλινης προσωρινής εξέδρας και ομπρελών

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 152/2015: Περί τ ης αιτήσεως της Σκαγιάς – Γαλούνης Πετρούλας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση ξύλινης προσωρινής εξέδρας και ομπρελών ορθή

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download