Λήψη αρχείου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΔΑ: ΨΕ6ΙΟΡ0Ρ-ΞΑΛ – Περί της «ανατροπής» ή «αποδέσμευσης» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Μ, οικονομικού έτους 2017, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει.  Λήψη αρχείου  Προβολή αρχείου…