ΑΔΑ: 72ΓΨΟΡ0Ρ-3ΔΡ – Θέμα: Περί της αίτησης του Κουσαθανά Παναγιώτη για την υδροδότηση και ρευματοδότηση του Ρ/Κ ‘’Armadore I’’, στον Νέο Λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/04/2015 10:38:20

ΑΔΑ: Ω29ΖΟΡ0Ρ-ΝΨΞ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Βιγλιάρης- Νάζος Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/03/2015 09:44:01

ΑΔΑ: ΨΨΓΤΟΡ0Ρ-0Ξ5 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Η δημιουργία της χερσαίας ζώνης λιμένα διαδικασία καθορισμού – τροποποίηση – εξομοίωση, η έννοια του κοινόχρηστου στη χερσαία ζώνη λιμένα διαχείριση – παραχωρήσεις χώρων της ζώνης λιμένα».

Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2015 15:14:44