ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-113  «Έγκριση μελέτης προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS (International ship port Facilities)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-114  «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια δεξαμενών αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 3418/07/2002(ΦΕΚ 712Β’)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-115  «Ανάθεση στην ISDS Ηellas (International Security & Defence Systems) την υποστήριξη Λιμ. Εγκαταστάσεων Μυκόνου για την διενέργεια γυμνασίων και ασκήσεων κώδικα ISPS»

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-116  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου οικον. έτος 2007 για την επαύξηση ανεπαρκών πιστώσεων»