ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 04

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-22  «Εφαρμογή του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-23  «Παραχώρηση παραλιακών χώρων στη χερσαία ζώνη ν.Μυκόνου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2007»

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-24  «Περί της Αναθεώρησης της Αξιολόγησης Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΑΑΛΕ) και του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-25  «Εφαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-26  «Αποστολή Κειμένου Διαμαρτυρίας σχετικά με τον ορισμό ως Τελωνειακού Περίβολου στο Νέο Λιμένα Μυκόνου (Τούρλος)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-27  «Περί της εγκρίσεως εκδήλωσης του Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών και δαπάνης γεύματος του ΔΛΤ Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-28  «Έγκριση διάθεσης πίστωσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-28Α  «Περί της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ) για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»