ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 03

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-16  «Σύσταση επιτροπής για την εξέταση οικονομικών προσφορών για την Ανάθεση και Διαχείριση Παραλαβής Αποβλήτων των πλοίων παλαιού και νέου Λιμένα»

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-17  «Εξέταση τρόπου υλοποίησης των προβλεπόμενων από τα ΣΑΛΕ μέτρων ασφάλειας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-19  «Περί των Λειτουργικών Παρεμβάσεων στον Παλαιό και Νέο Λιμένα Μυκόνου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-20  «Περί της χρήσεως μικρού κτιρίου εντός της λιμενικής ζώνης στην πλατεία Καραολή και Δημητρίου του Παλαιού Λιμένος Μυκόνου από τους Λεμβούχους-Αποσκευοφορείς και τις εταιρείες επιβατηγών τουριστικών πλοίων Μυκόνου-Δήλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-21  «Έγκριση διάθεσης πίστωσης»