Αριθμ.Συνεδριασης: 5/2011 – ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 8/4/2011 Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος,  13 /04/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης: 5/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                             
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 8/4/2011
Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006
 
 
Α/Α
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ              
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
1ο
Περί της εγκρίσεως Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων καθώς και των συμβάσεων εργολαβίας που το συνοδεύουν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις συμβάσεις μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Μ. και του Δήμου και της ΕΛΤΕΠΕ και εγκρίνει το προτεινόμενο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και την αποστολή του προς έγκριση στο ΥΘΥΝΑΛ.
26/2011
2ο
Περί της εγκρίσεως σύμβασης μεταξύ ΚΕΠΠ και Δ.Λ.Τ.Μ. για το ερευνητικό έργο S-ports
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την συμμετοχή του Δ.Λ.Τ.Μ. ως Υπεργολάβος του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο ερευνητικό πρόγραμμα S-ports και την σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του Δ.Λ.Τ.Μ. και του ΚΕΠΠ
27/2011
3ο
Περί της επικαιροποίησης γεωμετρικών στοιχείων εξομειούμενης ζώνης λιμένα περιοχής Καλαφάτη-Διβούνια Μυκόνου σύμφωνα με την 4943/20-5-1999 έγκριση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνει την επικαιροποίησης γεωμετρικών στοιχείων εξομειούμενης ζώνης λιμένα περιοχής Καλαφάτη-Διβούνια Μυκόνου σύμφωνα με το τοπογραφικό του κου Στάθη καθώς και την αποστολή της απόφασης για δημοσίευση της στο ΦΕΚ.
28/2011
4ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας <Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Αφροδίτη Παραλία Καλαφάτη Ειρήνη Κ. Καλαμαρά ΑΕ> για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 890 m2 στον προβλήτα του Καλαφάτη Μυκόνου για τρία έτη παρά μία ημέρα δηλαδή από 9/4/2011 έως 7/4/2014 έναντι ανταλλάγματος 10.000,00 (δέκα χιλιάδων ευρώ) ετησίως μη συμπεριλαμβανομένου χαρτόσημου 3% και ΟΓΑ χαρτ. 20% το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως σε δύο εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις στην εταιρεία Ξενοδοχειακές και Tουριστικές επιχειρήσεις Αφροδίτη – Παραλία Καλαφάτη Ειρήνη Κ. Καλαμαρά ΑΕ
29/2011
5ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας <Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Αφροδίτη Παραλία Καλαφάτη Ειρήνη Κ. Καλαμαρά ΑΕ> για την ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
την επιβολή ανταλλάγματος για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην εταιρεία Ξενοδοχειακές και Tουριστικές επιχειρήσεις Αφροδίτη – Παραλία Καλαφάτη Ειρήνη Κ. Καλαμαρά ΑΕ  ποσού 10.0000 ευρώ ετησίως για τα τελευταία 11 χρόνια (1999-2010). Ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες για την είσπραξη οφειλών και συγκεκριμένα του άρθρου 170 του Ν.3463 που αφορά τις διευκόλυνσης των οφειλετών
30/2011
6ο
Περί της αιτήσεως του κου Γεροντή Μάρκου για εργασίες μπαζώματος στην περιοχή Καλαφάτη-Διβούνια
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Όπως μπαζώσει ο ίδιος το κενό που έχει προκύψει από την καθαίρεση του αυθαιρέτου κτίσματος του στην περιοχή Διβούνια-Καλαφάτη μεταξύ του ταρσανά και του δρόμου δίπλα στην θάλασσα
31/2011
7ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΜΑΝΤΩ ΑΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 37,20 τ.μ για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στην εταιρεία ΜΑΝΤΩ ΑΕ
32/2011
8ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΗΜ.ΜΑΝΕΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011 4τ.μ. στην εταιρεία ΔΗΜ.ΜΑΝΕΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
33/2011
9ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΒΕΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 39 τ.μ συμπεριλαμβάνοντας 1 μέτρο επιπλέον έξω από την πέργολα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στην εταιρεία ΒΕΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
34/2011
10ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΗΜΑΔΑΜΑΣ Ν & Χ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011 6,65τ.μ. στην εταιρεία ΔΗΜΑΔΑΜΑΣ Ν & Χ ΟΕ
35/2011
11ο
Περί της αιτήσεως του ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011 0,35τ.μ. στον ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
36/2011
12ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΚΟΥΝΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 77,60 τ.μ συμπεριλαμβάνοντας 1 μέτρο επιπλέον έξω από την πέργολα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στην εταιρεία ΚΟΥΝΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ & ΣΙΑ ΟΕ
37/2011
13ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΦΡ.ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ – ΦΡ.ΝΑΖΟΣ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 67,68 τ.μ συμπεριλαμβάνοντας 1 μέτρο επιπλέον έξω από την πέργολα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στην εταιρεία ΦΡ.ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ – ΦΡ.ΝΑΖΟΣ ΟΕ
38/2011
14ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ι.ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 39,52 τ.μ συμπεριλαμβάνοντας 1 μέτρο επιπλέον έξω από την πέργολα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στην εταιρεία Ι.ΓΡΥΠΑΡΗΣ-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ
39/2011
15ο
Περί της αιτήσεως της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011 5τ.μ. στην ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ
40/2011
16ο
Περί της αιτήσεως του ΜΕΝΤΖΕΝΙΩΤΗ ΗΛΙΑ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για άσκηση στάσιμου εμπορίου το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Δεν εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για άσκηση στάσιμου εμπορίου το έτος 2011 στον κο Μεντζενιώτη Ηλία καθώς δεν έχει καθοριστεί χώρος για στάσιμο εμπόριο στο σημείο που αιτείται σύμφωνα με την 10/2011 απόφαση του Δ.Λ.Τ.Μ.
41/2011
17ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας DESIRE CREATION AE για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011 5τ.μ. στην εταιρεία DESIRE CREATION AE
42/2011
18ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας Δ.Π. ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 68,90 τ.μ συμπεριλαμβάνοντας 1 μέτρο επιπλέον έξω από την πέργολα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στην εταιρεία Δ.Π. ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ
43/2011
19ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 105,10 τ.μ συμπεριλαμβάνοντας 1 μέτρο επιπλέον έξω από την πέργολα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
44/2011
20ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ-ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει  ομόφωνα
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 105,91 τ.μ συμπεριλαμβάνοντας 1 μέτρο επιπλέον έξω από την πέργολα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στην εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ-ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
45/2011
21ο
Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 70,68 τ.μ συμπεριλαμβάνοντας 1 μέτρο επιπλέον έξω από την πέργολα και 1μ στο πλάι για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στην εταιρεία ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
46/2011
22ο
Περί της αιτήσεως του ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011 16τ.μ. στον εταιρεία ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΤΩΝΙΟ μετά την εξόφληση της οφειλής του από την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών του έτους 2010
47/2011
23ο
Περί της αιτήσεως του ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΤΖΑΝΝΗ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνειτην παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 74,40 τ.μ συμπεριλαμβάνοντας 1 μέτρο επιπλέον έξω από την πέργολα για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011 στον ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ ΤΖΑΝΝΗ μετά την εξόφληση της οφειλής του απέναντι στο Δ.Λ.Τ.Μ. από την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2010
48/2011
24ο
Περί της αιτήσεως του κου Τζοβελέκη Δημήτριου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και την κατασκευή τέντας μπροστά από την καντίνα
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
Εγκρίνει την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 36τμ για την κατασκευή τέντας και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων μπροστά από την καντίνα στην περιοχή του Τούρλου Μυκόνου στον κο ΤΖΟΒΕΛΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για το έτος 2011
49/2011
25ο
Περί της αιτήσεως του κου Τζοβελέκη Δημήτριου για την μείωση του ετησίου μισθώματος παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση της καντίνας στον Τούρλο Μυκόνου
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
 
αναβάλλει την εξέταση της αιτήσεως μέχρι να ερευνηθεί το νομικό πλαίσιο για την μείωση του μισθώματος.
ΑΝΑΒΟΛΗ
26ο
Παρατηρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών και την τήρηση αρχείων που αφορούν το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης χώρων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Μυκόνου
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε
 
Το Σώμα ενημερώθηκε για το με αριθμ.πρωτ. 494/23-3-2011 έγγραφο της Ναταλίας Γαΐτη σύμφωνα με το οποίο διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για την μέχρι τώρα διαδικασία της τήρησης των αρχείων των τραπεζοκαθισμάτων και επίσης ενημερώθηκε για την αποστολή του συνταχθέντος πίνακα με τα ανταλλάγματα από την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου από το έτος 2005 έως 31/12/2010. Η Οικονομική Υπηρεσία παραλαμβάνοντας των ανωτέρω πίνακα διαπίστωσε ότι δεν έχουν εξοφληθεί συγκεκριμένες οφειλές τραπεζοκαθισμάτων. Το Σώμα αποφασίζει όπως να σταλεί επιστολή για την διαδικασία της βεβαίωσης και να ενημερωθούν οι οφειλέτες πως σε περίπτωση μη εξόφλησης παλαιοτέρων οφειλών δεν θα χορηγείται άδεια ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για το έτος 2011
27ο
Περί της ενημέρωσης του Δ.Σ. για την εξόφληση οφειλών προς το Δ.Λ.Τ.Μ. του κου Ξενάριου Ιωάννη
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα
Να ερωτηθεί η Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. για το εάν μπορεί να προβεί σε ρύθμιση της οφειλής του κου Ξενάριου Ιωάννη από την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.
ΑΝΑΒΟΛΗ
28ο
Περί της τροποποίησης της κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφοριακών θεμάτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 
δεν εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 2 της κανονιστικής απόφασης του Λιμεναρχείου Μυκόνου για την ρύθμιση κυκλοφοριακών θεμάτων
 
50/2011
                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
                                                                          ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
                              
                                                                        Αθαν. Ι. Κουσαθανάς-Μέγας                      
                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ