Αριθμ.Συνεδριασης: 4/2011 – ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 28-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος,  28/03/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης: 4/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                             
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερήσιας διάταξης  28-03-2011
 
Α/Α
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1ο
Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου Οικονομικού Έτους 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
Α)Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου Οικονομικού έτους 2011, όπως αυτός έχει καταρτισθεί  και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο
Β)Υποβάλλει, τον παρόντα προϋπολογισμό για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου.
 
25/2011
 
                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
                                                                          ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
                              
                                                                        Αθαν. Ι. Κουσαθανάς-Μέγας                      

                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ