Πίνακας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος,  12/03/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης: 3/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                             
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερήσιας διάταξης  12-03-2011
 
Α/Α
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1ο
Περί της παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης μνημείου Ηρώων έμπροσθεν του Ι.Ναού Αγίου Νικολάου του Αγέρα
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
Α) Εγκρίνει την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου 34,76 (7,59χ4,58) τετραγωνικά μέτρα μειούμενου από του αρχικού 60,00 (7,50χ8,00) τετραγωνικών μέτρων στο Δήμο Μυκόνου για την εκτέλεση εργασιών για την ανάπλαση του χώρου Ηρώων έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του Αγέρα εντός χερσαίας ζώνης παλαιού λιμένα Μυκόνου (όπως αυτός φαίνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος χερσαίας ζώνης λιμένα Μυκόνου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης) από 11/3/2011 και έως το πέρας των εργασιών. Αποφασίζει την μη ύπαρξη ανταλλάγματος καθώς πρόκειται για παραχώρηση με σκοπό την κατασκευή κοινόχρηστου χώρου (Μνημείου). Επίσης εγκρίνει όπως η διαμόρφωση του χώρου πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τα σχέδια του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κουτσογιάννη Δημήτριου μέλος ΤΕΕ με αριθμ.μητρώου 42725 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνάδουν με την 713/23-02-2010 απόφαση έγκρισης ενεργειών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, 2η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Να γνωστοποιηθεί η έναρξη εργασιών στα Υπουργεία α) Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας υπηρεσίες Δ.Ο.Λ.Ε.Λ και Δ.Λ.Υ. β) Υπουργείο Πολιτισμού Εφορία Νεωτέρων Μνημείων γ) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Γ.Ε.Ν. για τις δικές τους ενέργειες.
Β)Εγκρίνει την αποστολή της μελέτη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού κου Κουτσογιάννη Δημήτριου προς ενημέρωση σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία σύμφωνα με τον Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
 
2/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
Αθαν. Ι. Κουσαθανάς-Μέγας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ