Πίνακας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος,  25/02/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης:1/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                             
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερήσιας διάταξης  25-02-2011
 
 
 
Α/Α
ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1ο
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
Α)Εγκρίνει την πλήρωση είκοσι [20] κενών οργανικών θέσεων με σύμβαση ΙΔΟΧ έως οκτώ (8) μήνες διαφόρων ειδικοτήτων μη κατονομαζόμενων, για την αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών, πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου της κατηγορίας και κλάδου
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ [ Ι.Δ.Ο.Χ.]
Κατηγορία    Υ.Ε.
Η κάλυψη των θέσεων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα ή με τις αντίστοιχες διατάξεις που τυχόν θα αντικαταστήσουν τις προαναφερόμενες.
Β] Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου έως ένα έτος
Κατηγορίας    Π.Ε ή Τ.Ε. Δύο [02] θέσεις Υ.Α.Λ.Ε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3622/2007 ο ΥΑΛΕ θα πρέπει να διαθέτει:
1.Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
2.Εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφαλείας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και
3.Τα προβλεπόμενα από τον κώδικα ISPS προσόντα.
 
1/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
Αθαν. Ι. Κουσαθανάς-Μέγας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ