ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

——————————

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου

Tαχ. Κώδικας: 84600

FAX:22890/28934

Τηλ: 22890/28933/5

E-Mail: info@mykonosports.gr

Web: www.mykonosports.gr

 

Μύκονος, 21/05/2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: -οικ. 947-

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 02/2013

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
«Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου», προϋπολογισμού 163.486,41 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Η εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το Ν.2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’), την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) και το Π.Δ. 500/89 (ΦΕΚ 214 Α’), όπως τροποποιημένα ισχύουν, εκ μέρους του αναδόχου για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξη λιμενικών εγκαταστάσεων, χώρων με ένστολο προσωπικό, εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών υλών και αναφορά συμβάντων στον ΥΑΛΕ ή τον όποιο εκπρόσωπο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έχει ορίσει ο ΥΑΛΕ ή ορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. Η φύλαξη των χώρων και έρευνα επιβατών και αποσκευών θα πραγματοποιείται τις ώρες λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων και σε μερικές όλο το 24ώρο, από εξειδικευμένο προσωπικό, σε έξι διεπαφές αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ. Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-3 του Π.Δ. 28/1980.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Πέμπτη 06/06/2013 και ώρα 10:00πμ (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 11:00πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, που βρίσκεται στον Παλαιό Λιμένα Μυκόνου, Μύκονος 84600, Τηλ. 22890-28933/28935 Φαξ: 22890-28934.
Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και έρευνας εκρηκτικών υλών με χρήση σκύλου σύμφωνα με το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) και το Π.Δ. 500/89 (ΦΕΚ 214 Α’), γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 7.046,83 ευρώ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 22890-28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.mykonoports.gr

Μύκονος, 21–05–2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ-ΜΕΓΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 56_2013