ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 05π/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων λιμένων Μυκόνου (CPV: 31527200-8), όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά σε €59.900,00 συν ΦΠΑ24% €14.376,00 ήτοι συνολικά €74.276,00 και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :

  1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
  2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
  5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
  6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
  7. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.

Όπως τροποποιημένες ισχύουν έως σήμερα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, την 13/01/2017 και ώρα 10:00πμ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ιστοσελίδα του ΔΛΤΜ www.mykonosports.gr

Μύκονος, 23–12–2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.

Ελένη Καλπουρτζή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΠΕΤΟΚΟΛΩΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΦΑΝΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Στο ΤΕΥΔ, μέρος Ι, εκ παραδρομής αναγράφεται ως αναθέτουσα αρχή ο Δήμος Μυκόνου, η σωστή αναγραφή είναι Δ.Λ.Τ.Μ. και τα CPV αναφέρονται σε κάποιο άλλο έργο, παρακαλούμε να αναγραφεί το CPV της διακήρυξης CPV: 31527200-8. Η διεύθυνση στο συγκεκριμένο πεδίο είναι αυτή που αναγράφεται στο Άρθρο 3, εδάφιο 2: Παλαιός Λιμένας Μυκόνου, Μύκονος 84600.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:
Η προμήθεια αφορά ΜΟΝΟ μεταφορά στο σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία ή την μεταφορά ΚΑΙ την τοποθέτηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά προμήθεια και μεταφορά των προϊόντων στη Μύκονο, όχι τοποθέτηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:
Όσο αφορά τους ιστούς, στις τεχνικές προδιαγραφές δεν έχει γίνει αναφορά των διαστάσεων των ακροκιβωτίων καθώς και τα μήκη των καλωδίων που χρειάζεστε για την σύνδεση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Λεπτομέρειες και σχέδια των φωτιστικών θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΛΤΜ www.mykonosports.gr, δείτε στα νέα τη σχετική ανακοίνωση και όλα τα αρχεία του διαγωνισμού.
Σχετικά με το ακροκιβώτιο πρέπει οποιαδήποτε να χωράει μια αυτόματη ασφάλεια 10Α με άνεση προκειμένου να χωράνε τα καλώδια και η ασφάλεια χωρίς πρόβλημα και κίνδυνο για τον ηλεκτρολόγο.
Επίσης το κάτω μέρος του ακροκιβωτίου θα πρέπει να χωράει τα καλώδια εισόδου από το έδαφος για την παροχή του φωτιστικού, μέσω της ασφάλειας.
Σχετικά με τα καλώδια πρέπει να εγκαταστήσετε τα απαραίτητα καλώδια από το ακροκιβώτιο μέχρι το λυχνιολαβή (ντουί) λαμπτήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:
Τέλος, στην οικονομική προσφορά, πρέπει να συνυπολογιστεί και τιμή για λαμπτήρες για τα φωτιστικά ή τους διαθέτετε ήδη στο Δ.Λ.Τ.Μ.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι λαμπτήρες δεν είναι υποχρέωση του αναδόχου, διότι διαθέτει το ΔΛΤΜ τους δικούς του.

Άρα, οι λαμπτήρες δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.