ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

——————————

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου

Tαχ. Κώδικας: 84600

FAX:22890/28934

Τηλ: 22890/28933/5

E-Mail: info@mykonosports.gr

Web: www.mykonosports.gr

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την :

«Προμήθεια Πυλώνων (Pillars) Παροχής Νερού & Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Σκάφη»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια των παραπάνω υλικών, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης.

Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά σε €59.994,50 συν ΦΠΑ 16% €9.599,12. Συνολικά €69.593,62 και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 209, 240-242 και 244 του Ν. 3463/2006.
  2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3 και των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).
  3. Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.
  4. Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
  5. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.

Όπως τροποποιημένες ισχύουν έως σήμερα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, την 09-03–2015 και ώρα 10:00πμ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:30πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου www.mykonosports.gr.

Μύκονος,     24–02–2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.

Ελένη Καλπουρτζή

Μελέτη και όροι διαγωνισμού