ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX:22890/28934
Τηλ: 22890/28933/5
 
 
 
ΜΥΚΟΝΟΣ     14/06/2011
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: οικ 1625                                                              
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΟΥ: Την υπ’ αριθμό 55/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την <Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ>:
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια των παραπάνω υλικών, όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά σε €47.413,79 συν ΦΠΑ 16%  €7.586,21. Συνολικά €55.000,00 και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :
α) Της απόφασης 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β’ – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» του Υπ. Εσωτερικών.
β) Του Ν. 2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ. 19 Α’/01.02.1995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και την αριθμ. 17/32346/07-08-02 εγκύκλιο της Δ.Τ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
γ) Του Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 266 Α’ – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-275/96 Α’) ή του οικείου Κανονισμού Προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της έκδοσης νέων βάσει του Ν. 2286/95.
δ) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.»
ε) Στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 2286/95.
στ) Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 Α/1995) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις»
ζ) Του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
η) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.»
θ) Της Υ.Α. 14967/09 (ΦΕΚ 1260 Β/25-6-2009) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.»
Όπως τροποποιημένες ισχύουν έως σήμερα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, την 04-07 –2011 και ώρα 10.00πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 11.00 πμ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου, Μύκονος, Τ.Κ. 84600, Tηλ. Επικοινωνίας 22890-28935/33 και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.mykonosports.gr.
 
Μύκονος, 14/06/2011
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου
Αθανάσιος Κουσαθανάς-Μέγας
Δήμαρχος Μυκόνου