ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX:22890/28934
Τηλ: 22890/28933/5
E-Mail: info@mykonosports.gr
Web: www.mykonosports.gr
ΜΥΚΟΝΟΣ 03/08/2010
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: οικ.1757

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΟΥ:
Την υπ’ αριθμό 136/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αποκομιδή απορριμμάτων, και υπηρεσίες καθαριότητας των Λιμενικών Ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου διάρκειας δύο (2) μηνών:

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης με τον πλέον ολοκληρωμένο και αποδοτικό τρόπο της καθαριότητας και της αποκομιδής απορριμμάτων των λιμενικών ζωνών και των χώρων αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου περιλαμβάνεται το παρόν έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας των Λιμενικών Ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου». Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου θα αναθέσει, μετά από δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει την τεχνογνωσία, τεχνική υποδομή και ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες καθαριότητας (οδοστρωμάτων και κοινόχρηστων χώρων, κλπ.) καθώς την αποκομιδή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου που περιλαμβάνει η κατηγορία 20 (Δημοτικά απόβλητα «οικιακά» απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) και ιδιαίτερα δραστηριότητες από την κατηγορία 20.03 «άλλα δημοτικά απόβλητα» του Ε.Κ.Α. της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03). Για αυτό το σκοπό απαιτείται η μεθοδολογία των εργασιών που θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο να βασίζεται σε μηχανικά μέσα σύγχρονης και υποχρεωτικά αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ώστε να επιτυγχάνονται όσο το δυνατόν χαμηλότερη όχληση και ρύπανση στο περιβάλλον καθώς και την ύπαρξη έξι (6) ατόμων προσωπικού (οδηγών, οδοκαθαριστών και καθαριστριών).
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007), του Αρ. 49 του Ν. 3772/09 (ΦΕΚ 112Α’/10.7.2009), του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/2006, τους σχετικούς νόμους και Π.Δ. που εναρμόνισαν την εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο, τις ΚΥΑ 114218/97, ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03), το Π.Δ. 310/96, ν. 3414/05, Ν. 3310/2005 κλπ.
Η διάρκεια του εκτελούμενου έργου θα είναι διάρκειας δύο (2) μηνών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 40.516,26€ εκτός του Φ.Π.Α. Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί εγκεκριμένη πίστωση ύψους 250.000,00€ στον οικείο προϋπολογισμό του έτους 2010.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι ποσό 2.025,81€.
Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά από διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τη διακήρυξη, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, την 20η του Μηνός Αυγούστου του έτους 2010, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Πλήρη διακήρυξη των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, υπάρχει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.mykonosports.gr και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 22890-28933/5, στο Fax 22890-28934.

Μύκονος, 03/08/2010
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Αθανάσιος Κουσαθανάς-Μέγας
Δήμαρχος Μυκόνου

Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας