ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX:22890/28934
Τηλ: 22890/28933/5
E-Mail: info@mykonosports.gr
Web: www.mykonosports.gr
ΜΥΚΟΝΟΣ 11/10/2010
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: οικ.2468

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρίες στον Παλαιό Λιμένα Μυκόνου», με προϋπολογισμό 52.000,00ΕΥΡΩ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) Κατηγορία Λιμενικά Έργα-ομάδα Α(χωματουργικά) με προϋπολογισμό 180,00€
β) Κατηγορία Λιμενικά Έργα-Σιδηρικά, με προϋπολογισμό 16.949,00€
γ) Κατηγορία Λιμενικά Έργα-Ξυλουργικά, με προϋπολογισμό 12.806,00€.
δ) Η/Μ με προϋπολογισμό 798,88€

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Παλαιό λιμάνι Μυκόνου 84600, μέχρι την 4/11/2010. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης με την καταβολή δαπάνης αναπαραγωγής αντί των 50€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22890-28933/28935, FAX επικοινωνίας 22890-28934, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Γαΐτη Ναταλία και κος Βαρδαλάχος Νίκος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09/11/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ. Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 κατηγορία Λιμενικών.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 834,12 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δύο (2) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μ.

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δύο (2) μήνες.

9. Σύντομη Περιγραφή του έργου :
Θα κατασκευασθεί μια ελαφριά κατασκευή επί πασσάλων, η οποία θα είναι δυνατόν και να αφαιρεθεί αν υπάρξει ανάγκη. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο η ράμπα θα «αιωρείται» σχεδόν πάνω από την αμμουδιά της παραλίας την Αγίας Άννας και δεν θα χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη προστασία από τα θαλάσσια κύματα.
Συγκεκριμένα, η ράμπα συνολικού μήκους 19,00 μέτρων και πλάτους 1,60 μ. τελικά προτείνεται να κατασκευαστεί με ξύλινο δάπεδο επί ατσάλινου πλαισίου το οποίο θα εδράζεται σε 5 ανοξείδωτους πασσάλους AISI 316 διαμέτρου 6 ιντσών και πάχους 7.1mm οι οποίοι θα εμπηχτούν στην αμμώδη παραλία με σφυρί σε βάθος τουλάχιστον 3 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας, οπότε το μέγιστο μήκος τους θα είναι 4,00 μ.
Το ξύλινο δάπεδο θα συνίσταται από τάβλες πλάτους 92 mm και πάχους 19 mm με μήκος 1,60 μέτρα οι οποίες θα τοποθετηθούν με κενό 12-15 mm μεταξύ τους. Οι τάβλες θα είναι από ξύλο IPOKO extra ποιότητας και θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές ΕΝ 335-1 και ΕΝ 3501. Επιπλέον, οι ξύλινες τάβλες θα έχουν υποστεί ειδική θερμική επεξεργασία THERMOWOOD ώστε να είναι ανθεκτικές στην γειτνίαση με την θάλασσα. Οι ξύλινες τάβλες θα βιδωθούν επί του δαπέδου από ανοξείδωτη διάτρητη λαμαρίνα πάχους 2mm με ανοξείδωτες «μπομπέ» βίδες με παξιμάδια ασφαλείας. Η λαμαρίνα η οποία θα εδράζεται σε τέσσερις ανοξείδωτους κοιλοδοκούς διατομής 150 Χ 100 Χ 5 mm (δυο στα άκρα και δυο στην μέση). Όλο το πλαίσιο των κοιλοδοκών θα εδράζεται ανά 4,00 μέτρα σε αντίστοιχους καθέτους κοιλοδοκούς οι οποίοι θα έχουν κολληθεί στο άνω μέρος των κυλινδρικών κοιλοδοκών και θα είναι καρφωμένοι στην άμμο της παραλίας της Αγίας Άννας.

Μύκονος, 12/10/2010
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου
Αθανάσιος Κουσαθανάς-Μέγας
Δήμαρχος Μυκόνου