ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX:22890/28934
Τηλ: 22890/28933/5
E-Mail: info@mykonosports.gr
Web: www.mykonosports.gr
ΜΥΚΟΝΟΣ 07/09/2010
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: οικ.2087

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΟΥ: Την υπ’ αριθμό 83/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την <Προμήθεια λυόμενου οικίσκου ελέγχου επιβατών νέου λυμένος Μυκόνου>:
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια του παραπάνω οικίσκου, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις προδιαγραφές της μελέτης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται ενδεικτικά σε 21.000,00 € συν 3.360,00 € για Φ.Π.Α. 16%. Συνολικά δηλαδή 24.360,00 € και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα :

α) Της απόφασης 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β’ – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» του Υπ. Εσωτερικών.
β) Του Ν. 2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ. 19 Α’/01.02.1995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και την αριθμ. 17/32346/07-08-02 εγκύκλιο της Δ.Τ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
γ) Του Π.Δ. 394/96, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 266 Α’ – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-275/96 Α’) ή του οικείου Κανονισμού Προμηθειών φορέα κατά περίπτωση και μέχρι της έκδοσης νέων βάσει του Ν. 2286/95.
δ) Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.»
ε) Στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 2286/95.
στ) Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 Α/1995) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις»
ζ) Του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
η) Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.»
θ) Της Υ.Α. 14967/09 (ΦΕΚ 1260 Β/25-6-2009) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.»
Όπως τροποποιημένες ισχύουν έως σήμερα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, την 5η του Μηνός Οκτωβρίου του έτους 2010 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00πμ και ώρα λήξης 11:00πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου, Μύκονος, Τ.Κ. 84600, Tηλ. Επικοινωνίας 22890-28935/33 και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.mykonosports.gr.

Μύκονος, 07/09/2010
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου
Αθανάσιος Κουσαθανάς-Μέγας
Δήμαρχος Μυκόνου

Προμήθεια λυόμενου οικίσκου ελέγχου επιβατών νέου λυμένος Μυκόνου