Συμμετοχή του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου στο έργο «PoSec» του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου (Δ.Λ.Τ.Μ.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο “Port Security Emergency Coordination”, με διακριτικό τίτλο «PoSec», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Στο έργο «PoSec» συμμετέχει, επίσης, ως επικεφαλής εταίρος η Αρχή Λιμένος Κύπρου (Α.Λ.Κ).

Στόχο του συνολικού έργου αποτελεί:

  • Η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Η αποδοτικότερη χρήση ενέργειας και οι βιώσιμες μεταφορές.
  • Η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη κινδύνων.

Οι βασικές δράσεις του Δ.Λ.Τ.Μ. περιλαμβάνουν:

  • Προμήθεια συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας.
  • Σχέδιο έκτακτης ανάγκης λιμένα Μυκόνου.
  • Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδότοιχων.
  • Προμήθεια συστήματος ελλιμενισμού.
  • Υλικοτεχνικές υποδομές.

Το Δ.Λ.Τ.Μυκόνου έχει προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 229.586,00€.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023 με τη διοργάνωση τελικού συνεδρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.317.906€. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Δ.Λ.Τ.Μ. ανέρχεται σε 281.575,00€. Αναλυτικότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://posec.eu/.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδα και της Κύπρου.

Πηγή: news247.gr