Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Υπεύθυνου Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

——————————

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου

Tαχ. Κώδικας: 84600

FAX:22890/28934

Τηλ: 22890/28933/5

E-Mail: info@mykonosports.gr

Web: www.mykonosports.gr

 

Μύκονος, 24/02/2015

 

 

 

«Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Υπεύθυνου Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.) Μυκόνου σύμφωνα με τον Ν. 3622/2007, το Π.Δ. 56/2004, τον κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων.
Η συνεργασία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου με τον Υ.Α.Λ.Ε. κρίνεται άμεσα και αναγκαία, διότι οι υπόχρεοι λιμένες (όπως η Μύκονος) στον διεθνή κώδικα ασφάλειας ISPS υπόκεινται σε αυστηρούς και συχνούς ελέγχους από κοινοτικούς επιθεωρητές, με πιθανή συνέπεια τον αποκλεισμό του λιμένα από τις διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Ο Υ.Α.Λ.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας, προγραμματίζουν τη διεξαγωγή γυμνασίων και μεριμνούν για τη συμμετοχή σε ασκήσεις των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών. Επίσης, έχουν την ευθύνη για την αναθεώρηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας, οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο και τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία.

            Κατά συνέπεια η παροχή υπηρεσίας ενός (1) ατόμου ως ΥΑΛΕ με σύμβαση παροχής υπηρεσίας έως ένα έτος σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 5345/04.02.05 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ είναι υποχρεωτική για την συμμόρφωση του Δ.Λ.Τ.Μ. με τους διεθνείς κώδικες και νομοθεσίες της ασφάλειας. Ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, η μη συμμόρφωση του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου με τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας ISPS να αποτρέψει την είσοδο Κρουαζιερόπλοιων και πλοίων της ακτοπλοΐας στους λιμένες της Μυκόνου με συνέπεια την μείωση των αφίξεων τουριστών η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για το κατεξοχήν τουριστικό νησί της Μυκόνου, δημιουργώντας τεράστια οικονομικά προβλήματα τόσο στον τόπο μας όσο και στο Ελληνικό κράτος.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €19.496,88 (δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά, ολογράφως), πλέον του Φ.Π.Α. Η παρούσα μελέτη έλαβε υπόψη τον Προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ.Μ. για το 2013, την αμοιβή του Υ.Α.Λ.Ε. τα προηγούμενα έτη, καθώς και την εφαρμογή του 2ου Μνημονίου με την οποία μειώθηκε ο βασικός μισθός της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με Κ.Α 00.6117.0003 «Μίσθωση έργου για παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ & ΑΥΛΕ» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Η εργασία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, τα άρθρα 209 και 273 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», του αρ. 83 του Ν.2362/1995, της ) Την ΥΑ με αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β/11-08-2010) και των τροποποιήσεών τους.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μύκονος, ……../02/2015

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΤΩΡΙΝΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ, ………-02-2015

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά τους, όπως απαιτείται από την θεωρημένη μελέτη του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, μέχρι την Tρίτη 03/03/2015 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, που βρίσκονται στο Παλαιό Λιμάνι Μυκόνου, Μύκονος 84600, Τηλ. 22890-28933/28935 Φαξ: 22890-28934.

Πληροφορίες για τις προσφορές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 22890-28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.mykonoports.gr

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ