Απόφαση 87/2022: Περί της εγκρίσεως των όρων του δι αγωνισμού για την Προμήθεια και εγ κατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επι χειρησιακής Εικόνας για Λιμάνια – Σύστηματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων – Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού λειτουργιών λιμέ να, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 90/2022: Περί του ορισμού Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού, σχετικά με την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου με εκτέλεση έργου, στην χερσαία ζώνη του Παλαιού Λιμένα Μυκόνου και συγκεκριμένα του υπαίθριου χώρου στάθμευσης και του ισόγειου κτηρίου “Yacht Club”.

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download