ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX:22890/28934
Τηλ: 22890/28933/5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες Οργάνωσης για την Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος και την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης & Αναθεώρηση του Ισχύοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης των Λιμένων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.999,20 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσίας οργάνωσης για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης & αναθεώρηση του ισχύοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης των λιμένων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου. Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €9.999,20 (Εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών, ολογράφως), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με Κ.Α 20.6117.0005 «Συμβουλευτική Υποστήριξη Αντιρρύπανσης» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Η εργασία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 209 και της παραγράφου 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, καθώς και βάσει των α) το Π.Δ. 28/80, β) το άρθρο 20 του Ν. 3731/08, γ) του Π.Δ. 60/2007, δ) του Ν. 2286/95, ε) αρ. 83 του Ν.2362/1995 και των τροποποιήσεών τους.

ΜΥΚΟΝΟΣ, 03-05-2012

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5/Ε’ Δ.Λ.Τ.Μ.

ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ