Κανονισμοί εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας

Αριθ. Απόφασης Νο 01.ΠΔ704_1981_ΙΔΡΥΣΗ ΛΤΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθ. Απόφασης Νο 02_ΦΕΚ113_06062001_ΜΕΤΑΦ ΑΡΜΟΔ ΛΤΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜ ΜΥΚΟΝΟΥ

Αριθ. Απόφασης Νο 03 ΕΓΚ_17_6-8-2001_ΔΛΤ

Αριθ. Απόφασης Νο 04 ΠΔ28_2003_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΤΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθ. Απόφασης Νο 05 APOF.03-03 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αριθ. Απόφασης Νο 06_ΦΕΚ1847_11122003_ΟΡΓΑΝ ΕΣΩΤ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΛΤΜ

Αριθ. Απόφασης Νο 07 3_ΦΕΚ929_21062004_ΤΡΟΠΟΠ ΟΡΓ ΕΣΩΤ ΥΠΗΡ

Αριθ. Απόφασης Νο 08 4_ΦΕΚ 1021_02062008_ΤΡΟΠ ΟΡΓ ΕΣΩΤ ΥΠΗΡ Β

Αριθ. Απόφασης Νο 09 5_ΦΕΚ 1123_10062009 ΤΡΟΠ ΟΡΓ ΕΣΩΤ Γ΄

Αριθ. Απόφασης Νο 10 6_ΦΕΚ 2048_24092009 ΤΡΟΠ ΟΡΓ ΕΣΩΤ Δ

Αριθ. Απόφασης Νο 11 7_ΦΕΚ 3269_30122011 ΤΡΟΠ ΟΡΓ ΕΣΩΤ Ε

Αριθ. Απόφασης Νο 12 8_ΦΕΚ 1852_13062012 ΤΡΟΠ ΟΡΓ ΕΣΩΤ ΣΤ