Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Ασφάλειας Λιμένων & Λιμ. Εγκαταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

——————————

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου

Tαχ. Κώδικας: 84600

FAX:22890/28934

Τηλ: 22890/28933/5

E-Mail: info@mykonosports.gr

Web: www.mykonosports.gr

 

Μύκονος, 23/12/2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: -οικ. 3354-

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 08ΠΥ/2015

 

 

 

 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή της υπηρεσίας: «ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ» [CPV: 79700000-1]. Η διάρκεια της συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτει περίπου 21.000 εργατοώρες βάσει του προγράμματος της Κρουαζιέρας – Ακτοπλοΐας 2015 – 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΔΛΤ Μυκόνου για χρονικό διάστημα ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των εργατοωρών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της υπό παροχής υπηρεσίας ανέρχεται ενδεικτικά σε €199.502,32 συν ΦΠΑ 23% €45.885,53, ήτοι συνολικά €245.387,85, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τους κατώτερους όρους:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι :
Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με τον διεθνή κώδικα ασφάλειας ISPS, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 725/31.3.2004, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/65/ΕΚ, Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’), όπως τροποποιημένα ισχύουν, για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξη λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, με ένστολο προσωπικό και αναφορά συμβάντων στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμένων (ΥΑΛ) ή/και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) ή των αντικαταστατών τους.
Η φύλαξη καθορισμένων περίκλειστων χώρων ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης για το κοινό, εντός των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ Μυκόνου θα γίνεται πέρα από ένστολο προσωπικό, και από πιστοποιημένη και κατάλληλα εκπαιδευμένη κυνοτεχνική ομάδα ανίχνευσης εκρηκτικών ή/και ανθρωπίνων ζωών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής προσφορών: 04/01/2016 ώρα 08.00πμ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών: 25/01/2016, ώρα 18:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 12.00μμ
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής: Όλα τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (υπηρεσίες ασφαλείας) σύμφωνα με το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και έχουν την επάρκεια και δυνατότητα να εκδώσουν την προβλεπόμενη άδεια από το οικείο Λιμεναρχείο με βάση την Υπουργική Απόφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξης περίκλειστων χώρων ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης.
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού της υπηρεσίας προ ΦΠΑ. Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.mykonosports.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση αυτών.
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον Τύπο.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ

ΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η με Αριθμ. 154-2015 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ