Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ”

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
——————————

Μύκονος, 30/09/2009

Ταχ.Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
Πληροφορίες:
FAX:22890 28934
Τηλ: 22890 28933
E-Mail: Lim-Tam@otenet.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τον Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την “αναπτυξη ευρυζωνικων υποδομων ασύρματης πρόσβασης υπηρεσιών και εφαρμογών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου”. (Μέτρο 4.2 ΕΠ ΚτΠ 2000 – 2006).

O προϋπολογισμός του έργου είναι 290.658,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 244.250,42 – ΦΠΑ : € 46.407,58). Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς Πόρους.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου (Λιμένας Μυκόνου – 84600 Μύκονος). Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που δεν έχουν παραλάβει επίσημα την προκήρυξη από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, Λιμένας Μυκόνου – 84600 Μύκονος, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι και την 04η Νοεμβρίου 2009. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, υπ’ όψιν του κυρίου Βαρδαλάχου Νικόλαου (Τηλ.: 00 30 2289 0 28933/5, Fax: 00 30 22890 28934).

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτόν. Τα κηρύκεια δικαιώματα του παρόντα διαγωνισμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της σύμβασης βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί ανάδοχος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Φορέα (Λιμένας Μυκόνου – 84600 Μύκονος) μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2009. Η παρούσα απεστάλη προς δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Παρασκευή.

Αρμόδιος εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο κ.Βαρδαλάχος Νικόλαος-Χρυσ.

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κουσαθάνας – Μέγας


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
2000 – 2006”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ