ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

——————————

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου

Tαχ. Κώδικας: 84600

FAX:22890/28934

Τηλ: 22890/28933/5

E-Mail: info@mykonosports.gr

Web: www.mykonosports.gr

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
«Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου»
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου», προϋπολογισμού 247.911,38 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της διακήρυξης.

Η εργασία προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

  • Χειρωνακτικός καθαρισμός των λιμένων, μόλων, παραλίων, οδών, λιμενικών ζωνών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου.
  • Καθαρισμός και πλύση κάδων απορριμμάτων σε όλες της περιοχές που υπάγονται στην εκμετάλλευση και διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
  • Αποκομιδή απορριμμάτων χειρονακτικά και με χρήση απορριμματοφόρου οχήματος από τις περιοχές αρμοδιότητας
  • Εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων.

Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι όροι του διαγωνισμού συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ: 20/05/2016

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 21/05/2016 και ώρα 08:00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 01/06/2016 και ώρα 23:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών , ήτοι στις  07/06/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την συλλογή και μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων απορριμμάτων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 3.998,57 ευρώ.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 22890-28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.mykonoports.gr

Μύκονος, 17/05/2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ.
ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ

ΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ