ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΛΙΑΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

——————————

Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου

Tαχ. Κώδικας: 84600

FAX:22890/28934

Τηλ: 22890/28933/5

E-Mail: info@mykonosports.gr

Web: www.mykonosports.gr

 

Μύκονος, 30/07/2015
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01ΠΛ/2015

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου διενεργεί ανοικτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την ορισμένη ημέρα και ώρα του διαγωνισμού και ο οποίος θα συνεχισθεί περαιτέρω με προφορική πλειοδοσία για την «Παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου περιοχή Δηλιανών, έκτασης 60,00 τ.μ. με σκοπό την εκμετάλλευση αυτού ως Αποχωρητηρίου».

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε έξι (6) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών νέου διαγωνισμού, η οποία δε δύναται να υπερβεί το ένα (1) έτος.
Το αποχωρητήριο είναι χωρητικότητας τεσσάρων (4) γυναικείων, έξι (6) αντρικών, ενός (1) για άτομα με ειδικές ανάγκες και ενός (1) χώρου αποθήκης.
Πλειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο μηνιαίο αντάλλαγμα.

Η παραχώρηση προβλέπει τα εξής:

  • Το μέγιστο αντίτιμο ανά χρήση του Αποχωρητηρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. και τυχόν άλλων φόρων και κρατήσεων, το ποσό του ενός ευρώ (1,00 €)
  • Την έναρξη ανακαίνισης του χώρου το αργότερο μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου από την ανάθεση της παραχώρησης και μέγιστης διάρκειας αυτής τους δύο (2) μήνες.
  • Την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και των Αστυνομικών και Λιμενικών Διατάξεων.

Οι ανωτέρω εργασίες ανακαίνισης θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι όροι που διέπουν το διαγωνισμό συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979.
Όλη η διαδικασία της δημοπρασίας περιγράφεται αναλυτικά στην αριθμ. 01ΠΛ/2015 διακήρυξη της Προέδρου.
Ελάχιστο ποσό εκκίνησης του διαγωνισμού: 500,00 ευρώ μηνιαίο αντάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).
Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, Παλαιός Λιμένας Μυκόνου, Μύκονος, 84600. Γλώσσα: Ελληνική.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, την 28-08–2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας ή νομικά πρόσωπα. Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.
Πληροφορίες για την παραχώρηση μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, καθώς και στα τηλ.: 22890-28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.mykonoports.gr

Μύκονος, 30/07/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Μ.  

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ

ΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η με Αριθμ. 103-2015 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ