Δ.Σ. 09 – 09/05/2008

Απόφαση 48η  “Περί εγκρίσεως αποτελέσματος του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου – Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας των λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου και η περαιτέρω διαδικασία ανάθεσης.”

Απόφαση 50η  “Περί της Παραλαβή & Έγκριση μελέτης περί της δυνατότητας μετατροπής του Δ.Λ.Τ.Μ σε ανώνυμη εταιρεία υπο την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Μυκόνου Α.Ε .”