Δ.Σ. 01 – 13/02/2007

Απόφαση 1η: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων και υπαλλήλων για την παραλαβή έργων και προμηθειών

Απόφαση 2η: Περί της Μεταστεγάσεως του Λιμενικού καταστήματος ΛΧ Μυκόνου

Απόφαση 3η: Περί της ανάθεσης εκτέλεσης της μισθοδοσίας του Προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Ορισμένου χρόνου