Απόφαση 87/2022: Περί της εγκρίσεως των όρων του δι αγωνισμού για την Προμήθεια και εγ κατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επι χειρησιακής Εικόνας για Λιμάνια – Σύστηματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων – Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού λειτουργιών λιμέ να, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download