Απόφαση 125/2022: Περί της έγκρισης του 5ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS στην περιοχή Schengen του Νέου Λιμένα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 124/2022: Περί της Έγκρισης 2ου και 3ου Πρακτικού “Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας για Λιμάνια – Συστήματος παρακ ολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων – Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020”

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download

Απόφαση 123/2022: Περί της εγκρίσεως ή μη αποστολής Σχεδίου Απόφασης προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν.4412/2016 (παρ. 9 του άρθρου 73 όπως ισχύει), για τη διαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ », προς απόδειξη της αξιοπιστίας της, ως μέλους της ένωσης εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΝΟΜΙΚΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που συμμετέχει στο ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη σύναψη « Σύμβασης Παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου, Παλαιός λιμένας Μυκόνου», συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού (22.163.869,00€) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ , καθώς και της εγκρίσεως του 1ου Πρακτικού του εν λόγω διαγωνισμού

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download