ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 15

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-113  «Έγκριση μελέτης προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS (International ship port Facilities)». ΑΠΟΦΑΣΗ 15-114  «Έγκριση μελέτης για την προμήθεια δεξαμενών αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την ΚΥΑ…