ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 09

ΑΠΟΦΑΣΗ 09-72  «Έγκριση προσλήψεων είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου»