Δ.Σ. 09 – 09/05/2008

Απόφαση 48η  «Περί εγκρίσεως αποτελέσματος του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου – Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας των λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου και η…