Δ.Σ. 06 – 21/04/2008

  Απόφαση 33η: “Περί καταρτίσεως όρων διακήρυξης δημοπρασίας διενέργειας ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου – Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας των λιμενικών ζωνών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου…