Αριθμ.Συνεδριασης 3-2012 – Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 12/4/2012 Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Μύκονος,  12/04/2012

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αριθμ.Συνεδριασης: 3/2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Θεμάτων ημερήσιας διάταξης 12/4/2012

Βάσει του αρ.67 του Ν.3852/10 και αρ 97 του Ν 3463/2006

 

Α/Α ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ               ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.
1ο Περί της ψήφισης-διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα

 

Ψηφίζει και εγκρίνει τις δεσμεύσεις πιστώσεων Προυπολογισμού Οικ.Έτους 2012 του Δ.Λ.Τ.Μ. όπως αυτές εισηγήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ.

 

70/2012
2Ο Περί της Έγκρισης Μελέτης και Όρων Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει τον πλήρη φάκελο της μελέτης  ««ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΜΥΚΟΝΟΥ» και τους όρους του ανοικτού διαγωνισμού και δεσμεύει το ποσό της δαπάνης εις βάρος του εξόδων Κ.Α 00.6142.0006 «Αμοιβές Επιχειρήσεων Ασφάλειας Λιμένων, προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.

 

71/2012
3ο Περί της Έγκρισης Μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα

 

Α] Εγκρίνει την 01ΠΥ/2012 μελέτη του Δ.Λ.Τ.Μ. για την απευθείας ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.) Μυκόνου και δεσμεύει την δαπάνη εις βάρος του ΚΑ. 00.6117.0003 υπό κατονομασία  «Μίσθωση έργου για παροχή υπηρεσιών ΥΑΛΕ & ΑΥΛΕ», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

 

Β)Εγκρίνει την ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. mykonosports.gr για πέντε ημέρες προκειμένου να κοινοποιηθεί η πρόθεση του Δ.Λ.Τ.Μ. για την σύναψη σύμβασης παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Υ.Α.Λ.Ε.) Μυκόνου.

 

72/2012

 

                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
                                                                          ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

 

                                                                        Αθαν. Ι. Κουσαθανάς-Μέγας
                                                                          ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ