ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Αριθ. Απόφασης : 186/2010
Ημέρ. Απόφασης : 8/12/2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Αριθμό 9/2010 από 8/12/2010
Στη ΜΥΚΟΝΟ σήμερα την 08η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, ύστερα από την αριθμ. OIK2788/02-12-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, βάση του άρθρου 95 κ.ε. του νέου Δ.Κ.Κ..
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Κουσαθανάς – Μέγας Αθανάσιος – 2. Χαριτόπουλος Θεόδωρος 3. Ξάνθου Αικατερίνη 4. Γρυπάρη Ειρήνη 5. Παπουτσάς Δαμιανός 6. Φιορεντίνος Ανδρέας 7. Χανιώτη Μαρσούλα ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

————————————————————————————————–

Θέμα 8:
Τροποποίηση άρθ. 10 της μελέτης “Προμήθεια Εξοπλισμού χειραποσκευών με ακτίνες Χ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2010
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8o Θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσίασε στο Σώμα την με αριθμ.πρωτ. Α278.10 επιστολή της εταιρείας Τσαταλιός Π. & Σια ΟΕ σύμφωνα με την οποία ζητά την τροποποίηση του Άρθρου 10 της μελέτης 4π/2010 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. Στο συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται κατά ποινή αποκλεισμού πως το πλάτος της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 85 εκατοστά.
Η εταιρεία Τσαταλιός Π. & Σια ΟΕ ζητά με την ανωτέρω επιστολή της, την τροποποίηση του άρθρου έτσι ώστε το πλάτος της συσκευής να επιτρέπεται να είναι τουλάχιστον 87,3 εκατοστά.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. εξετάζοντας την κάτοψη του οικίσκου κατέληξε στο συμπέρασμα πως η συσκευή ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ θα μπορούσε να έχει πλάτος μέχρι 90 εκατοστά.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα πως σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠ.ΕΣ. 11389/08-03-1993 περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) παρ. 1 αρθ.15 και το Ν2286/1995 παρ. 5 αρθ.4 επιτρέπεται η αλλαγή αυτή του πλάτους της συσκευής εφόσον υπάρχει χρονικό περιθώριο 5 ημερών μέχρι την ημερομηνία της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
To ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη:
1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
2. Την με αριθμ.πρωτ. Α.278.10 επιστολή της εταιρείας Τσαταλιός Π. & Σια ΟΕ
3.Την ΚΥΑ ΥΠ.ΕΣ. 11389/08-03-1993 περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
4.Τον Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”
5.Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) ‘’Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας’’.
6.Τον Ν. 2971/01 «Αιγιαλός Παραλία και άλλες διατάξεις».
7.Τον Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α’ 153/19-06-03) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν ».
8.Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
9.Το Π.Δ. 28/2003 (ΦΕΚ A’ 34/2003) «Κατάργηση Λ. Τ. Κυκλάδων».
10.Το Π.Δ. 129/2001 (ΦΕΚ Α’ 113/2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κυκλάδων στο Δήμο Μυκόνου».
11.Την υπ’ αριθμ. 12011 Γεν. Γραμ. Περιφέρειας (ΦΕΚ Α’ 1847/2003) «Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου Ν. Κυκλάδων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει, βάσει του προαναφερθέντος σκεπτικού και της ισχύουσας νομοθεσίας, την τροποποίηση του Άρθρου 10 της μελέτης 4π/2010 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Μ. με τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού ελέγχου χειραποσκευών με ακτίνες Χ” και αυξάνει το πλάτος της συσκευής από 85 εκατοστά σε 90 εκατοστά.

Β) Εγκρίνει, την άμεση δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. και σε όσους έχουν παραλάβει τεύχη διαγωνισμού προκειμένου να ενημερωθούν.

Η παρούσα απόφαση να σταλεί :
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τον κατά νόμο έλεγχο και να κοινοποιηθεί στην εταιρεία Τσαταλιός Π. & Σια ΟΕ και σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 186/2010
————————————————————————————————–
Αφού συντάχθηκε το παρόν διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
 

Μύκονος, 26/11/2010
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ.
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Πρόεδρος

Κουσαθανάς – Μέγας Αθανάσιος
Δήμαρχος Μυκόνου

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Χαριτόπουλος Θεόδωρος
2. Ξάνθου Αικατερίνη
3. Γρυπάρη Ειρήνη
4. Παπουτσάς Δαμιανός
5. Φιορεντίνος Ανδρέας
6. Χανιώτη Μαρσούλα