Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX:22890/28934
Τηλ: 22890/28933/5

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
«Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου», προϋπολογισμού 204.116,22 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Μειοδότρια προσφορά θα αναδειχθεί εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές του τιμολογίου της διακήρυξης.

Η εργασία προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

• Χειρωνακτικός καθαρισμός των λιμένων, μόλων, παραλίων, οδών, λιμενικών ζωνών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου.
• Πλύση κάδων απορριμμάτων σε όλες της περιοχές που υπάγονται στην εκμετάλλευση και διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
• Αποκομιδή απορριμμάτων χειρονακτικά ή με μικρό δορυφορικό όχημα και με χρήση απορριμματοφόρου οχήματος από τις λοιπές περιοχές
• Λοιπές εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων.

Η ανωτέρω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι όροι του διαγωνισμού συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Παρασκευή 10/05/2013 και ώρα 10:00πμ (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 11:00πμ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου , που βρίσκεται στον Παλαιό Λιμένα Μυκόνου, Μύκονος 84600, Τηλ. 22890-28933/28935 Φαξ: 22890-28934.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και διαχείρισης απορριμμάτων διαθέτοντας την απαιτούμενη άδεια για την δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του Ε.Κ.Α.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλαδή 8.812,68 ευρώ.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 22890-28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.mykonoports.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»