Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ                
——————————
Ταχ. Δ/νση: Παραλία Μυκόνου
Tαχ. Κώδικας: 84600
FAX:22890/28934
Τηλ: 22890/28933/5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 215.964,45 ΕΥΡΩ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την εργασία με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων, υπηρεσίες καθαριότητας και λοιπές υπηρεσίες εντός λιμενικής ζώνης της νήσου Μυκόνου», προϋπολογισμού 221.529,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου των ΦΠΑ 13%, 23% και διάρκειας πέντε (5) μηνών.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου θα αναθέσει, μετά από διαγωνισμό το προαναφερόμενο έργο σε ανάδοχο που θα διαθέσει τον εξοπλισμό και τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.


Πιο συγκεκριμένα το έργο προβλέπει την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

 • Χειρωνακτικός καθαρισμός των λιμένων, μόλων, παραλίων, οδών, λιμενικών ζωνών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου στην παραλιακή ζώνη της πόλης της Μυκόνου και των λοιπών παραλιακών οικισμών του νησιού.
 • Πλύση κάδων απορριμμάτων σε όλες της περιοχές που υπάγονται στην εκμετάλλευση και διαχείριση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
 • Αποκομιδή οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων χειρονακτικά ή με μικρό όχημα από το κέντρο της πόλης της Μυκόνου και με χρήση απορριμματοφόρου οχήματος από τις λοιπές περιοχές του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου.
 • Λοιπές εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΜυκόνουΗ δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 191.426,51 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 13% και 23%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 221.529,71 ευρώ, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου.
  Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στις τιμές της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.

  ΜΥΚΟΝΟΣ, 15-05-2012
  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5/Ε’ Δ.Λ.Τ.Μ.

  Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ 1/06/2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ